2.2.2 Αναβαθμίσεις

Να διατηρήσετε το σύστημα σας ενημερωμένο με τις τελευταίες διορθώσεις λογισμικού, οι αναβαθμίσεις θα πρέπει να γίνονται τακτικά. Η αναβάθμιση του συστήματος γίνεται σε δύο στάδια: ενημερώνετε την λίστα με το διαθέσιμο λογισμικό,και αν είναι απαραίτητο, αναβαθμίζετε το σύστημα. Και οι δύο λειτουργίες μπορουν να γίνουν με το aptitude, με διαφορετικές επιλογές.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύστημα προστατεύεται από τελευταίους κινδύνους, θα πρέπει να το αναβαθμίζετε συχνά.

Αποκτήστε το πιο πρόσφατο κατάλογο των διαθέσιμων πακέτων από τις πηγές λογισμικού(repositories):

root@server:~# aptitude update
Get:1 http://ftp.pt.debian.org squeeze Release.gpg [835 B]
Ign http://ftp.pt.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-en
Ign http://ftp.pt.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-en_US
Get:2 http://ftp.pt.debian.org squeeze Release [89.9 kB]
Get:3 http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg [835 B]
Get:4 http://ftp.pt.debian.org squeeze/main amd64 Packages/DiffIndex [2,038 B]
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en_US
Get:5 http://security.debian.org squeeze/updates Release [44.6 kB]
Get:6 http://ftp.pt.debian.org squeeze/main amd64 2010-10-22-0256.49.pdiff [10.1 kB]
Get:7 http://ftp.pt.debian.org squeeze/main amd64 2010-10-22-0256.49.pdiff [10.1 kB]
Get:8 http://ftp.pt.debian.org squeeze/main amd64 2010-10-22-0256.49.pdiff [10.1 kB]
Get:9 http://security.debian.org squeeze/updates/main amd64 Packages [56.3 kB]
Get:10 http://ftp.pt.debian.org squeeze/main amd64 2010-10-22-1524.42.pdiff [8,117 B]
Get:11 http://ftp.pt.debian.org squeeze/main amd64 2010-10-22-1524.42.pdiff [8,117 B]
Get:12 http://ftp.pt.debian.org squeeze/main amd64 2010-10-22-1524.42.pdiff [8,117 B]
Fetched 215 kB in 3s (71.0 kB/s)

Current status: 5 updates [+5].

Υπάρχουν 5 διαθέσιμες ενημερώσεις :

Η αναβάθμιση του συστήματος μας είναι επίσης πολύ εύκολη:

root@server:~# aptitude safe-upgrade
The following packages will be upgraded:
  libc-bin libc6 locales tasksel tasksel-data
5 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 9,776 kB of archives. After unpacking 176 kB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n/?] y
Get:1 http://ftp.pt.debian.org/debian/ squeeze/main tasksel-data all 2.84 [105 kB]
Get:2 http://ftp.pt.debian.org/debian/ squeeze/main tasksel all 2.84 [87.2 kB]
Get:3 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libc-bin amd64 2.11.2-6+squeeze1 [745 kB]
Get:4 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libc6 amd64 2.11.2-6+squeeze1 [4,143 kB]
Get:5 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main locales all 2.11.2-6+squeeze1 [4,697 kB]
Fetched 9,776 kB in 20s (480 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 16181 files and directories currently installed.)
Preparing to replace libc-bin 2.11.2-6 (using .../libc-bin_2.11.2-6+squeeze1_amd64.deb) ...
Unpacking replacement libc-bin ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up libc-bin (2.11.2-6+squeeze1) ...
(Reading database ... 16181 files and directories currently installed.)
Preparing to replace libc6 2.11.2-6 (using .../libc6_2.11.2-6+squeeze1_amd64.deb) ...
Unpacking replacement libc6 ...
Setting up libc6 (2.11.2-6+squeeze1) ...
(Reading database ... 16181 files and directories currently installed.)
Preparing to replace tasksel-data 2.82 (using .../tasksel-data_2.84_all.deb) ...
Unpacking replacement tasksel-data ...
Preparing to replace tasksel 2.82 (using .../archives/tasksel_2.84_all.deb) ...
Unpacking replacement tasksel ...
Preparing to replace locales 2.11.2-6 (using .../locales_2.11.2-6+squeeze1_all.deb) ...
Unpacking replacement locales ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up locales (2.11.2-6+squeeze1) ...
Generating locales (this might take a while)...
  en_US.UTF-8... done
Generation complete.
Setting up tasksel-data (2.84) ...
Setting up tasksel (2.84) ...

Current status: 0 updates [-5].

5 πακέτα αναβαθμίστηκαν, το σύστημα τώρα είναι ενημερωμένο.

  • el/squeeze/config/software/upgrade.txt
  • Última modificação em: 2022-04-07 14:49
  • por 127.0.0.1