2.2.3 Αποθετήρια λογισμικού

Εκτός από την βασική πηγή λογισμικού, το Debian παρέχει contrib και non-free πηγές λογισμικού. Αυτές οι πληγές δεν προστέθηκαν κατά την εγκατάσταση, κυρίως για λόγους αδειοδότησης, αλλά μπορούν να προστεθούν ανά πάσα στιγμή:

Για να κάνετε πιο εύκολη την μελλοντική εγκατάσταση, οι contrib και non-free πηγές πρέπει να προστεθούν στην λίστα με τις διαθέσιμες πηγές λογισμικού.

Η λίστα με τις διαθέσιμες πηγές λογισμικού, βρίσκεται στο αρχείο /etc/apt/sources.list:

/etc/apt/sources.list
#
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.0.0 _Wheezy_ - Official Multi-architecture amd64/i386 NETINST #1 20130504-14:25]/ wheezy main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.0.0 _Wheezy_ - Official Multi-architecture amd64/i386 NETINST #1 20130504-14:25]/ wheezy main

deb http://ftp.pt.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
# deb-src http://ftp.pt.debian.org/debian/ wheezy

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main

# wheezy-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.pt.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
#deb-src http://ftp.pt.debian.org/debian/ wheezy-updates main

Ενημερώσετε την βάση δεδομένων τοπικών πακέτων με τις νέες πηγές:

[email protected]:~# aptitude update
Hit http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Hit http://security.debian.org wheezy/updates Release
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main i386 Packages
Get: 1 http://security.debian.org wheezy/updates/contrib i386 Packages [14 B]
Get: 2 http://security.debian.org wheezy/updates/non-free i386 Packages [14 B]
Get: 3 http://security.debian.org wheezy/updates/contrib Translation-en [14 B]
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en
Get: 4 http://security.debian.org wheezy/updates/non-free Translation-en [14 B]
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy Release.gpg
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates Release.gpg
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy Release
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates Release
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy/main i386 Packages
Get: 5 http://ftp.pt.debian.org wheezy/contrib i386 Packages [42.3 kB]
Get: 6 http://ftp.pt.debian.org wheezy/non-free i386 Packages [77.5 kB]
Get: 7 http://ftp.pt.debian.org wheezy/contrib Translation-en [34.8 kB]
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy/main Translation-en
Get: 8 http://ftp.pt.debian.org wheezy/non-free Translation-en [66.1 kB]
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates/main i386 Packages
Get: 9 http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates/contrib i386 Packages [14 B]
Get: 10 http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates/non-free i386 Packages [14 B]
Get: 11 http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates/contrib Translation-en [14 B]
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates/main Translation-en
Get: 12 http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates/non-free Translation-en [14 B]
Fetched 221 kB in 6s (36.1 kB/s)

Current status: 664 new [+664].

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σύνδεση στο διαδίκτυο πρέπει να γίνει μέσω proxy. Η apt και η aptitude μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να χρησιμοποιούν έναν proxy, αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Προσωρινά, θέτοντας μια μεταβλητή http_proxy ή ftp_poxy με το URL του proxy:
[email protected]:~# export http_proxy="http://proxy.example.com:3128/"
  • Μόνιμα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του apt που βρίσκονται στο αρχείο /etc/apt/apt.conf:
/etc/apt/apt.conf
Acquire::http::Proxy "http://proxy.example.com:3128/";

Η σύνταξη του http_proxy είναι “http://[[user][:pass]@]xxx.xxx.xxx.xxx[:port]/”, όπου:

  • user:pass : όνομα και ωδικός, σε περίπτωση που ο proxy χρειάζεται πιστοποίηση ή / και έγκριση;
  • xxx.xxx.xxx.xxx : η διεύθυνση του proxy server;
  • port : ο αριθμός της πύλης του proxy;
  • el/wheezy/config/software/repositories.txt
  • Última modificação em: 2020-08-02 20:10
  • (edição externa)