2.2.2 Αναβαθμίσεις

Να διατηρήσετε το σύστημα σας ενημερωμένο με τις τελευταίες διορθώσεις λογισμικού, οι αναβαθμίσεις θα πρέπει να γίνονται τακτικά. Η αναβάθμιση του συστήματος γίνεται σε δύο στάδια: ενημερώνετε την λίστα με το διαθέσιμο λογισμικό,και αν είναι απαραίτητο, αναβαθμίζετε το σύστημα. Και οι δύο λειτουργίες μπορούν να γίνουν με το aptitude, με διαφορετικές επιλογές.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύστημα προστατεύεται από τελευταίους κινδύνους, θα πρέπει να το αναβαθμίζετε συχνά.

Αποκτήστε το πιο πρόσφατο κατάλογο των διαθέσιμων πακέτων από τις πηγές λογισμικού(repositories):

[email protected]:~# aptitude update
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy Release.gpg
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates Release.gpg
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy Release
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates Release
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy/main Sources
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy/main i386 Packages
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy/main Translation-en
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates/main Sources
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates/main i386 Packages
Hit http://ftp.pt.debian.org wheezy-updates/main Translation-en
Hit http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Hit http://security.debian.org wheezy/updates Release
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main Sources
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main i386 Packages
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en

Δεν υπάρχουν 5 διαθέσιμες ενημερώσεις :

Η αναβάθμιση του συστήματος μας είναι επίσης πολύ εύκολη:

[email protected]:~# aptitude upgrade
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 0 B will be used.

0 πακέτα αναβαθμίστηκαν, το σύστημα είναι ενημερωμένο.

  • el/wheezy/config/software/upgrade.txt
  • Última modificação em: 2020-08-02 20:10
  • (edição externa)